[x]Sites Kattegattleden OPEN CALL

Koncept: (X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden blir en utställning med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykelleden Kattegattleden. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Bakgrund:

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Kattegattleden i samarbete med Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg, liksom Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetens-höjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer.

Platserna

Cykelleden är 37 mil längst hela sträckan. Områdena varierar både estetiskt från breda naturlandskap till urbana platser. Ett antal områden är utvalda längst leden med förankring i såväl kulturhistoriska lager och pågå- ende samhällsprocesser, både i naturrum och i urbana områden. Mer detaljerad information om dessa platser kommer tillkännages 24 april på landart.se.

Seminarier

Under arbetsperioden (fyra veckor innan vernissage) ingår för deltagande konstnärer seminarier som problematiserar konsten, den konstnärliga processen och landskapet. Seminarierna leds av fack-kunniga inom kulturgeografi och konstnärlig process. Ett syfte med seminarierna är att ge bildkonstnärer – som ofta arbetar ensamma – möjligheter att tillsammans föra samtal utifrån egna erfarenheter och den egna processen.

Dokumentation

I arbetet ingår att med digital och bild och ljuddokumention berätta om sitt verk och sin process. Dokumentationen publiceras på utställningens digitala plattform; landart.se. Dokumentation från arbetsprocesserna ger publiken en inblick att bekanta sig med konstnärliga förhållningssätt.

Konstnärerna

En aspekt i undersökandet är att belysa olika förhållningssätt till landskapet. Därför eftersträvar vi en konstellation av deltagande konstnärer med olika förhållande till Kattegattledens landskap. En prioritet vid antagningen blir att välja konstnärer som har ett vardagligt förhållande till landskapet och de som inte har det. Med vardagligt menas att ha stor kunskap men samtidigt ett ”vaneseende-förhållande” till landskapet. Att inte ha det menas att man t.ex. ser landskapet för första gången: en nyfikenhet kan infinna sig och påverka arbetet. Beskrivning av förhållandet till landskapen ska bifogas i intresseanmälan. Internationella konstnärer både hitresta & asylsö- kande/nysvenskar och regionala konstnärer bjuds in. Alla konstformer välkomnas och behandlas likvärdigt.

Förutsättningar & Regler

Varje konstnär ska:

1. Ansvara för sitt/sina projekt och budgetera för detta. Det innebär allt från idé till uppsättning av verk liksom nedmontering av desamma.

2. Förhålla sig till givna tidsramar för projektet som helhet.

3. Ansvara för skyltning till och från sitt verk, så att det blir tydligt var verket befinner sig i förhållande till cykelleden. Skyltar erhålls.

4. Presentera sitt/sina verk vid utställningens början.

5. Deltaga vid gemensamma möten före, rekognosering samt avstämningsmöte. En viktig aspekt av dessa möten är att ta del av varandras processer.

6. Märka ut sitt/sina verk pedagogiskt på karta. Detta görs med fördel på Google Maps så att GPS koordinater kan samlas till den gemensamma kartan som ska produceras. Instruktioner för detta lämnas i separat dokument.

7. Deltaga i hela processen / utställningen och vara behjälplig med de olika delarna som kommer att krävas för ett lyckat resultat. Detta innebär marknadsföring före under och efter utställningen via mail, pressrelease och via sociala medier.

8. Beskriva sitt verk digitalt (som läggs upp på Youtube och Landart.se) med QR-kod. Hjälp med detta beskrivs i separat dokument.

9. Ansökande konstnärer ska beskriva sitt förhållande till Kattegattledens landskap. Beskrivning ska bifogas i intresseanmälan.

10. Konstnärerna ska kortfattat beskriva sitt konstnärskap. Beskrivning ska bifogas i intresseanmälan.

11. Producerade konstverk ska kunna finnas på plats över utställningsperioden med ett livsspann på minst 3 månader.

12. Verket ska vara specifikt producerat för platsen.

13. Producerade verk ska inte göra åverkan på landskapen. Installation och demontering ska ske med ett respektfullt förhållande till platsen.

14. Verk som produceras till utställningen ska inte utgöra en fara för allmänheten. Erforderlig försäkring för konstnärerna skall finnas vid projektstart.

Finansiell information

Samtliga konstnärer kommer erhålla: 58000 exkl moms

I ovanstående budget ingår, konstnärliga arvoden, boende, måltider, material kostnader, transporter, installation av verk, underhållskostnader, resekostnader, demontering av verk övriga kostnader etc. Utbetalning sker under tre tillfällen enligt följande fördelning: 1/3 del i Juni 1/3 del i Juli 1/3 del i Oktober

Preliminär tidsplan

April Open Call
Maj Genomgång av inkomna intresseanmälningar
Juni Besked till konstnärer och kontraktsskrivning
Juli Projektstart inkl seminareier och workshops
Aug Projektavslut och utställningsperiodens start
Okt Utställningsperiodens avslut och demontering av verk

Urvalskriterier:

Vid urvalet av konstnärer kommer juryn att ta hänsyn till följande aspekter: estetiska och konstnärliga perspektiv, materialval och tekniska lösningar samt till vilken relation som finns till landskapen. En nyckelaspekt i projektet är att beakta både ett vardagligt förhållande till just landskapen och hur man ser på landskapen när man möter dom för första gången. Man ska ha erfarenheter av liknande arbete och kunna arbeta självständigt. Att kunna förse sig själv med det som behövs för konstnärens eget arbete ska ombesörjas av konstnärerna själva med de förutsättningar som finns. Utvärdering görs med beaktan av hur konstnären har förhållt sig till platsen, materialet och det förväntade resultatet i tidigare projekt. Följande aspekter tas under övervägande: estetiska och konstnärliga perspektiv, materialval, tekniska lösningar, förhållande till rummet eller platsen, integrationen till miljön, hållbarhet och underhållsaspekter, platsens offentliga karaktär.

Juryn består av:

Robert Hais, Konsnär / projektledare
Mats Nordlund, Konstnär / projektledare
Nina Wenedikter, projektledare
Mats Kläpp, Konstkonsult

Intresseanmälan

Lokala, nationella och internationella konstnärer som önskar att medverka kan skicka en intresseanmälan digitalt till info@landart.se Följande information ska samlas i ett dokument: Märk anmälan med (X)Sites Kattegattleden, (Konstnärerns Namn)

Sista anmälningsdag är 2017.05.07

CV inkl. för och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, webbsida, land, stad, utbildning, bakgrund, utställningar, residens, publikationer, stipendier etc.

5-10 bilder/gestaltningar på tidigare verk (varav 1 verk med mer utförlig information om arbetsprocessen i text och bild) På varje sida med bild ska konstnärens namn, titel på verket, material och plats framgå.

En kort beskrivning av sitt konstnärskap (Max 500 ord) En kort redogörelse av förhållandet till landskapen längst Kattegattleden. Det ska även redogöras om man inte har något förhållande till landskapen. (Detta är ett av kriterierna vid urvalet av konstnärer)

En kort motivering till varför du vill vara med i projektet.

Godkänd för F-skatt (Detta kan ske via faktureringstjänst)
Körkort erfordras

Juryn förbehåller sig rätten att placera ut konstnärerna på de platser som kommer att stå till förfogande längst Kattegattleden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?